VILLAGE-BASED ARTIFICIAL INSEMINATION TECHNICIANS AS A PRIVATIZED SERVICE


BUYBACK SCHEME FOR BREEDABLE BUFFALOES


SOLUSYON PARA SA MAS MAHUSAY NA REPRODUKSIYON NG KALABAW


A SOLUTION FOR IMPROVING CARABAO’S REPRODUCTIVE EFFICIENCY


SILAGE-MAKING AS A STEADY SOURCE OF FEEDSTUFF FOR DAIRY BUFFALO


PAGGAWA NG BURONG DAMO PARA SA TULUY-TULOY NA PAKAIN SA GATASANG KALABAW


PANGANGASIWA NG SENTRONG PANGNAYON SA PANGONGOLEKTA NG GATAS: ANG EASTERN PRIMARY MULTIPURPOSE COOPERATIVE (EPMPC)


MANAGING A VILLAGE CENTER FOR MILK COLLECTION: THE EASTERN PRIMARY MULTIPURPOSE COOPERATIVE (EPMPC)


ASSESSING THE BUSINESS PERFORMANCE OF A BUFFALO DAIRY FARM