Wastong Pangangalaga ng Gatasang Buffalo at Bulo


Mga Sakit ng Kalabaw


Profitability Analysis: 20-Cow Module Buffalo Milk Production


Dairy Buffalo Production Handbook